Ogólne warunki handlowe

- SEMA-PRINT : OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE -
Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą SEMA-PRINT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą : 31-990 Kraków, ul. Wadowska 2, zwaną dalej SEMA-PRINT, a składającym zamówienie, zwanym dalej Zamawiającym.
§ 1. ZAMÓWIENIE.
1.Zamówienia składane w SEMA-PRINT przyjmowane są w formie pisemnej. Zamówienie powinno zawierać dane teleadresowe ( adres pocztowy, numery telefonów i faxu, adres e-mail ) oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej z ramienia Zamawiającego. Zamówienie powinno być opieczętowane i podpisane przez Zamawiającego.
2.Pisemne zamówienie powinno być dostarczone do SEMA-PRINT fax'em ( +48 12 684 66 10 ) lub drogą mail'ową na adres Przedstawiciela Handlowego firmy SEMA-PRINT lub na ogólny adres e-mail : biuro@semaprint.com.pl.
3.W przypadku pierwszego zamówienia składanego w SEMA-PRINT niezbędne jest przesłanie w formie fax'u lub scanu dokumentów rejestrowych Zamawiającego ( aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny odpis Wpisu Do Działalności Gospodarczej, Regon, NIP ).
4.Osoba składająca zamówienie z ramienia Zamawiającego musi posiadać upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego. Jeżeli jednak osoba ta nie widnieje w dokumentach rejestrowych Zamawiającego, należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować Zamawiającego.
5.Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością SEMA-PRINT, do momentu całkowitego uregulowania płatności za zamówiony towar.
6.Termin realizacji zamówienia określony zostaje w porozumieniu z Przedstawicielem Handlowym SEMA-PRINT. W zależności od rodzaju zamówionego produktu, oraz w zależności od wybranego przez klienta wykończenia ( nadruk, haft lub inne ) terminy realizacji zamówień kształtują się w przedziale od jednego tygodnia do czterech tygodni. W szczególnych przypadkach SEMA-PRINT zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.
7. W przypadku zamówień poprzedzonych przygotowaniem prototypu/próby produktu, uzgodniony w zamówieniu termin realizacji zamówienia wydłuża się o okres potrzebny na przygotowanie prototypu/próby produktu oraz o okres akceptacji prototypu/próby produktu przez Zamawiającego.
8. W przypadku zamówień poprzedzonych przedpłatą/zaliczką, uzgodniony w zamówieniu termin realizacji zamówienia wydłuża się o okres potrzebny Zamawiającemu na uregulowanie płatności. SEMA-PRINT zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia realizacji zamówienia dopiero po wpłacie przez Zamawiającego uzgodnionej kwoty zaliczki/przedpłaty ( w takim przypadku decydującym jest termin wpływu środków na rachunek bankowy lub do kasy SEMA-PRINT ).
9.Minimalne ilości zamówionych produktów muszą być zgodne z minimalnymi ilościami zawartymi w cenniku SEMA-PRINT.
10. SEMA-PRINT zastrzega sobie możliwość nie przyjmowania lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień od Zamawiającego, w przypadku gdy ten zalega z płatnością za swoje wcześniejsze zmówienie.

§ 2. TRANSPORT.
1.W przypadku zamówień przekraczających 10 000,00 PLN netto i dostarczanych do jednej lokacji na terenie Polski, koszt transportu zamówionych w SEMA-PRINT produktów pokrywa w całości SEMA-PRINT.
2. W przypadku zamówień o wartości niższej niż 10 000,00 PLN netto lub wartości pojedynczej partii zamówienia wysyłanej do pojedynczej lokacji nie przekraczającej 10 000,00 PLN netto, transport odbywa się na koszt Zamawiającego. W takim przypadku koszt transportu :
- pokrywa bezpośrednio Zamawiający ( płatność za pobraniem u kuriera/spedytora ),
- pokrywa SEMA-PRINT i następnie uwzględnia/dolicza do faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
3. W przypadku dostarczania zamówionego przez Zamawiającego towaru w partiach, których wartość pojedynczej partii nie przekracza 10 000,00 PLN netto, koszt transportu każdej partii pokrywa Zamawiający na zasadach określonych w § 2. pkt 2.
4. W przypadku dostarczania zamówionego przez Zamawiającego towaru poza granice Polski, warunki oraz ceny transportu będą ustalane każdorazowo z Przedstawicielem Handlowym SEMA-PRINT.
5. Zamawiający ma możliwość osobistego odbioru zamówionego przez siebie towaru bezpośrednio w centrali SEMA-PRINT jak i w regionalnych biurach w Warszawie lub w Poznaniu ( adresy znajdują się na oficjalnej stronie internetowej www.semaprint.com.pl ). W takim przypadku SEMA-PRINT nie nalicza żadnych dodatkowych kosztów związanych z transportem.
6. SEMA-PRINT wysyłając towar do Zamawiającego korzysta z usług firm kurierskich/spedycyjnych specjalizujących się w przesyłkach towarów.
7. Brak pisemnej informacji dotyczącej sposobu dostawy zamówionych przez Zamawiającego towarów na pisemnym zamówieniu złożonym przez Zamawiającego, jest wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na przesłanie zamówionych towarów do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu przez Zamawiającego adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej wybranej przez SEMA-PRINT i odbywa się według obowiązujących cenników wybranej firmy kurierskiej/spedycyjnej.

§ 3. CENY.
1. Cenniki produktów oraz usług oferowanych przez SEMA-PRINT dostępne są wyłącznie u Przedstawiciela Handlowego SEMA-PRINT. Z uwagi na specyfikę i różnorodność oferowanych przez SEMA-PRINT zdobień, wszelkie zapytania ofertowe wymagają indywidualnych kalkulacji.
2. Wszystkie ceny zawarte w cennikach i kalkulacjach są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT w obecnie obowiązującej wysokości.
3. W przypadku zamówień realizowanych z wysyłką poza granice Polski - do krajów Unii Europejskiej sprzedaż odbywa się wg obowiązujących przepisów podatkowych Unii Europejskiej.
4. SEMA-PRINT zastrzega sobie prawo zmian cen bez uprzedniego powiadomienia.

§ 4. PŁATNOŚCI.
1. SEMA-PRINT na stałe współpracuje w zakresie ubezpieczania należności z grupą ubezpieczeniowo-finansowa EULER HERMES. Warunkiem niezbędnym do otrzymania przedłużonego terminu płatności ( odroczony przelew ) jest ubezpieczenie Zamawiającego w EULER HERMES. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia dostępne są u każdego Przedstawiciela Handlowego SEMA-PRINT.
2. Zamawiający nie spełniający wymogów ubezpieczenia EULER HERMES zobligowany jest do dokonywania płatności za zamówione w SEMA-PRINT produkty na zasadzie płatności gotówkowej dokonanej przed lub najpóźniej podczas odbioru zamówionego towaru lub w formie przelewu bankowego wykonanego przed odbiorem zamówionego towaru.
3. W przypadku nie spełnienia przez Zamawiającego wymogów ubezpieczenia EULER HERMES, SEMA-PRINT zastrzega sobie możliwość żądania od Zamawiającego zaliczki na poczet realizacji złożonego w SEMA-PRINT przez Zamawiającego zamówienia. SEMA-PRINT zastrzega sobie możliwość ustalenia odpowiednich warunków oraz wielkości zaliczki w drodze indywidualnych negocjacji.
§ 5. TOWAR.
1. Ze względu na specyfikę procesu produkcji SEMA-PRINT ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. SEMA-PRINT ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej. Nadwyżki i odpady produkcyjne z niewielkimi wadami mogą być przekazywane na cele charytatywne bądź sprzedawane na wewnętrznym kiermaszu SEMA-PRINT. Na życzenie Zamawiającego SEMA-PRINT może dostarczyć towar II gatunku po ustalonej cenie.
2. W przypadku wykonywania zdobienia na towarze Zamawiającego (powierzonym), SEMA-PRINT nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie jakości towaru. SEMA-PRINT może również doliczyć opłatę za obróbkę towaru Zamawiającego. Dodatkowo, Zamawiający akceptuje do 5% odpadów powstałych w procesie zdobienia, za które SEMA-PRINT nie ponosi finansowej odpowiedzialności.
3. SEMA-PRINT ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej przez Zamawiającego ilości towaru.
4. SEMA-PRINT nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.
5. Z przyczyn niezależnych od SEMA-PRINT, SEMA-PRINT nie może zagwarantować ciągłości produktów w identycznym odcieniu i o identycznej strukturze materiału. Kolory produktów znajdujących się w katalogach mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów będących przedmiotem każdego zamówienia.
6. Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem lub na innym nośniku elektronicznym wraz z wydrukiem oraz dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami SEMA-PRINT będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami oraz może przyczynić się do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.
7. Klisze, matryce, programy haftujące oraz wszelkie niezbędne i konieczne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia materiały pozostają własnością SEMA-PRINT.
8. Odzież ze zdobieniem wykonanym w SEMA-PRINT pakowana jest indywidualnie, w woreczki foliowe, a następnie w kartony. Odzież bez zdobienia nie jest pakowana indywidualnie. Każdy karton zawiera opis ilości i rozmiarów zawartej w nim odzieży. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi ustaleniami.
9. SEMA-PRINT zastrzega sobie możliwość naliczenia dodatkowych kosztów za przechowywanie lub/i ponowną wysyłkę zamówionych przez Zamawiającego produktów, jeżeli ich powodami są opóźnienia w odbiorze towaru wynikające z winy Zamawiającego lub nieuzasadniona odmowa przyjęcia towaru przez Zamawiającego. W takim przypadku dodatkowa opłata za przechowywanie lub/i za transport zostanie ujęta w odrębnej fakturze sprzedaży VAT wystawionej przez SEMA-PRINT Zamawiającemu.

§ 6. REKLAMACJE.
1. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dział Obsługi Klienta SEMA-PRINT. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć do Działu Obsługi Klienta SEMA-PRINT w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru.
2. Towar reklamowany może być przyjęty do reklamacji tylko i wyłącznie w niezmienionej formie, tzn. w takiej jaką posiadał opuszczając SEMA-PRINT. Towar nie może nosić śladów żadnych przeróbek, nie może posiadać dodatkowych wykończeń w postaci nadruków, haftów lub innych, które nie zostały wykonane przez w SEMA-PRINT oraz nie może nosić oznak używania.
3. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa w SEMA-PRINT towar bez zdobienia. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.
4. Wszelkie reklamacja będą rozstrzygane w terminie 14 dni od ich pisemnego zgłoszenia oraz dostarczenia wadliwych towarów do siedziby SEMA-PRINT.
5. W uzasadnionych przypadkach reklamacji, SEMA-PRINT zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad pod adres dostawy zgodny z adresem dostawy podanym przez Zamawiającego na zamówieniu na koszt SEMA-PRINT.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE :
1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez SEMA-PRINT produktów w materiałach reklamowych SEMA-PRINT, stronie internetowej SEMA-PRINT, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych SEMA-PRINT co do jakości zdobień lub zastosowanych materiałów. SEMA-PRINT ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.
2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia powierzonego SEMA-PRINT.
3. SEMA-PRINT nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność SEMA-PRINT jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

§ 8. POZOSTAŁE.
1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby SEMA-PRINT.
3. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.